Call Center +90 850 441 10 58
Türsab HotelForex
Mersis Nummer: 0464071748500017
Call Center +90 850 441 10 58

Belangrijkste privacybeleid

Belangrijkste privacybeleid

Inleiding en toepassingsgebied

Welkom bij HotelForex - beleid voor de bescherming en verwerking van persoonsgegevens!

Het beleid inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens (kortweg "het beleid") bevat informatie over de processen waarmee wij, als verantwoordelijke voor de verwerking, persoonsgegevens verwerken, de regels en beginselen die wij bij deze processen volgen, en de maatregelen die wij nemen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen.

Het beleid is van toepassing op alle personen van wie HotelForex Travel Turizm Ticaret Limited Şirketi (hierna "HotelForex" of de "Vennootschap" genoemd) persoonsgegevens verwerkt.

Dit beleid informeert u over de verwerking van persoonsgegevens door HotelForex; raadpleeg het beleid van elke verantwoordelijke voor de verwerking om te weten te komen hoe andere verantwoordelijken voor de verwerking uw persoonsgegevens verwerken.

Als u vragen hebt over dit beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in het laatste deel van het beleid.

De lijst van in het beleid gebruikte termen en begrippen staat aan het eind van het beleid.

Verzamelen van Persoonsgegevens

a. Kanalen en Methoden Voor het Verzamelen van Persoonsgegevens

HotelForex verzamelt uw Persoonsgegevens via verschillende kanalen via welke u met ons communiceert. Uw persoonsgegevens kunnen rechtstreeks bij u of via derden worden verzameld.

Enkele van de kanalen via welke wij uw persoonsgegevens verzamelen, zijn de volgende:

HotelForex kan uw persoonsgegevens verzamelen door middel van automatische, halfautomatische of niet-automatische methoden wanneer deze deel uitmaken van het gegevensverzamelingssysteem. De methoden voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens worden gespecificeerd in de verhelderende teksten die u worden aangeboden.

b. Rechtsgrondslag Voor het Verzamelen en Verwerken van Persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens kan plaatsvinden op basis van de rechtsgronden waarnaar in de artikelen 5 en 6 van de wet wordt verwezen. Indien ten minste één van deze rechtsgronden niet bestaat, mogen uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

De rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn vermeld in artikel 5 van de wet. Deze zijn als volgt:

 • Gegevensverwerking is duidelijk bij wet geregeld - Expliciet bij wet geregeld,
 • Ter bescherming van het leven of de fysieke integriteit van de persoon die geen toestemming kan geven omdat hij daartoe feitelijk niet in staat is of omdat zijn toestemming niet rechtsgeldig is, of ter bescherming van het leven of de fysieke integriteit van een andere persoon - Feitelijke onmogelijkheid,
 • De verwerking van persoonsgegevens van de overeenkomstsluitende partijen is noodzakelijk voor zover zij rechtstreeks verband houdt met de vaststelling of uitvoering van een overeenkomst - Vaststelling of uitvoering van de overeenkomst,
 • Absoluut noodzakelijk voor de onderneming om de gegevens te verwerken om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen - wettelijke verplichtingen,
 • Openbaarmaking van persoonsgegevens door de betrokkene - Openbaarmaking van de betrokkene,
 • Wanneer de gegevensverwerking absoluut noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de bescherming van een recht - Vaststelling, uitoefening of bescherming van een recht,
 • Wanneer de gegevensverwerking verplicht is voor de legitieme belangen van het bedrijf, mits de fundamentele rechten en vrijheden niet worden geschaad - Legitiem belang.

Persoonsgegevens van bijzondere aard, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, levensbeschouwing, godsdienst, levensovertuiging of andere overtuiging, klederdracht en kleding, lidmaatschap van een vereniging, stichting of vakbond, gezondheid, seksleven, strafrechtelijke veroordelingen en veiligheidsmaatregelen, alsmede biometrische en genetische gegevens.

De rechtsgronden voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens zijn geregeld in artikel 6 van de wet. In dit artikel staat het volgende:

 • Voor gegevens van bijzondere aard die geen betrekking hebben op gezondheid en seksueel leven - bij wet voorgeschreven,
 • Voor gegevens van bijzondere kwaliteit betreffende gezondheid en seksueel leven - personen of gemachtigde instellingen en organisaties die verplicht zijn dergelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen, voor een van de doeleinden van bescherming van de volksgezondheid, preventieve geneeskunde, medische diagnose, behandeling en zorgdiensten, planning en beheer van gezondheidsdiensten en financiering. verwerking door,

Indien er wettelijke gronden zijn, mogen gegevens van bijzondere kwaliteit worden verwerkt. Indien geen van de bovengenoemde rechtsgronden van toepassing is, kunnen uw persoonsgegevens met een bijzonder karakter alleen worden verwerkt als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Beginselen van de Verwerking van Persoonsgegevens

Als HotelForex houden wij ons aan de volgende beginselen voor gegevensverwerking in alle processen waarin wij persoonsgegevens verwerken:

 • Naleving van de wet en eerlijkheidsregels,
 • de nauwkeurigheid en tijdigheid van gegevens, indien nodig,
 • Verwerking voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden,
 • in verband staan met en beperkt en adequaat zijn voor het doel waarvoor zij worden verwerkt,
 • Bewaren gedurende de periode die in de toepasselijke wetgeving is bepaald of noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt.

Doeleinden van de Verwerking van Persoonsgegevens

Als HotelForex, worden onze doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens hieronder uiteengezet voor de relevante personen (houders van gegevens):

Relevante persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt

Doeleinden voor het verwerken van persoonlijke gegevens

De personen die wij bedienen

- Om met onze klanten te communiceren en om Relaties beheren,

- Om een website lidmaatschap te registreren,

- Om hotelreserveringstransacties uit te voeren,

- Het voeren van onderhandelingen over accommodatievergoedingen,

- Uitvoeren van klanttevredenheidsactiviteiten,

- Om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en te handhaven,

- Om de door ons bedrijf aangeboden producten en diensten te promoten; Marketing om de activiteiten uit te voeren,

- Om feedback te ontvangen en te evalueren om onze producten/diensten te verbeteren,

- Om vragen/klachten op te volgen en af te handelen,

- Om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met de wetgeving,

- Financiële en boekhoudkundige zaken afhandelen.

Kandidaat-werknemer 

- Uitvoeren van de sollicitatieprocedures van personeelskandidaten,

- Uitvoeren van de processen van selectie en plaatsing van personeelskandidaten,

- Personeelsprocessen plannen.

Zakenpartner Werknemer / Vertegenwoordiger 

- Om met u te communiceren en de relaties met onze zakenpartners te beheren,

- Om een faciliteit lidmaatschap te registreren,

- Om hotelreserveringen uit te voeren,

- Het voeren van onderhandelingen over huisvestingskosten.

- Om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en te handhaven,

- Om de veiligheid van onze bedrijfsactiviteiten te waarborgen,

- Om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met de wetgeving.

Website bezoekers 

- Om de ervaring van websitegebruikers te verbeteren,

- Het uitvoeren van communicatieactiviteiten,

- Om ervoor te zorgen dat de bezoeken op passende wijze worden afgelegd, en Om ervoor te zorgen dat informatie wordt opgeslagen voor het volgende bezoek,

- Om bezoekers en geregistreerde gebruikers een gepersonaliseerde ervaring te bieden.

Doorgifte van Persoonsgegevens

Om persoonsgegevens aan derden te kunnen doorgeven, moet worden voldaan aan de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van de wet. In die zin vergewist HotelForex zich ervan, alvorens persoonsgegevens aan derden door te geven, dat de doorgifte gebaseerd is op de in de wet genoemde rechtsgronden.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de doeleinden waarvoor HotelForex persoonsgegevens doorgeeft aan welke derde partijen in binnen- of buitenland:

Doeleinden van de Ontvangers Voor de Doorgifte van Persoonsgegevens.

Bevoegde Personen, Instellingen of Organisaties 

- Om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met de wetgeving,

- Om informatie door te geven aan bevoegde personen, instellingen en organisaties.

Hotels en Andere Zakenpartners 

- U zendt via de website www.hotelforex.com om hulp te krijgen van onze zakenpartners bij het vervullen van uw verzoeken,

- Verwerken van hotelreserveringen,

- Beheer van de relaties met onze zakenpartners.

Dienstverleners 

- Hulp krijgen van dienstverleners bij de aanschaf van producten/diensten,

- Uitvoeren van operationele processen in verband met onze diensten,

- Om de continuïteit van onze bedrijfsactiviteiten te waarborgen.

Opslag van Persoonsgegevens

Voor het wissen, anonimiseren of vernietigen van uw persoonsgegevens gelden bepaalde termijnen, die voortvloeien uit onze wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden door ons bedrijf bewaard volgens het beginsel van "bewaring van persoonsgegevens gedurende de periode die door de toepasselijke wetgeving wordt voorgeschreven of die noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt". In die zin zullen persoonsgegevens door HotelForex worden gewist, vernietigd of geanonimiseerd wanneer de bewaartermijn die bij wet is vereist of voor het doel van de verwerking noodzakelijk is, verstrijkt.

Beveiliging van Persoonsgegevens

HotelForex;

 • te voorkomen dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt,
 • Om onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen,
 • Om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen,

neemt alle nodige technische en administratieve maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. In dit verband vindt u de belangrijkste technische en administratieve maatregelen die door onze onderneming zijn genomen:

Technische Maatregelen

 1. Netwerkbeveiliging en applicatiebeveiliging zijn aanwezig.
 2. In het kader van de aanschaf, de ontwikkeling en het onderhoud van informatietechnologiesystemen worden beveiligingsmaatregelen getroffen.
 3. De beveiliging van persoonsgegevens die in de cloud zijn opgeslagen, is gewaarborgd.
 4. Up-to-date anti-virus systemen worden gebruikt.
 5. Problemen met de beveiliging van persoonsgegevens worden snel gemeld.
 6. Er wordt toegezien op de beveiliging van persoonsgegevens.
 7. De beveiliging van omgevingen met persoonsgegevens is gewaarborgd.
 8. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk beperkt.
 9. Persoonsgegevens worden beveiligd en de veiligheid van beveiligde persoonsgegevens wordt ook gewaarborgd.
 10. De huidige risico's en maatregelen worden in kaart gebracht.
 11. Er zijn systemen voor inbraakdetectie en -preventie.
 12. Er zijn cyberveiligheidsmaatregelen getroffen en er wordt voortdurend toegezien op de uitvoering ervan.
 13. Encryptie wordt toegepast.

Administratieve Maatregelen

 1. Aan de openbaarmakingsverplichtingen van de voor de verwerking verantwoordelijke wordt voldaan met openbaarmakingsteksten die aan de betrokkenen worden verstrekt.
 2. Het personeel wordt regelmatig opgeleid en bewust gemaakt van het belang van gegevensbeveiliging.
 3. Er wordt een institutioneel beleid inzake toegang, informatiebeveiliging, gebruik, opslag en verwijdering opgesteld en uitgevoerd.
 4. De toegangsmachtiging tot persoonsgegevens van werknemers die van baan veranderen of hun baan opzeggen, wordt opgeheven.
 5. Ondertekende contracten bevatten bepalingen inzake gegevensbeveiliging.
 6. Er worden beleidsmaatregelen en procedures voor de beveiliging van persoonsgegevens vastgesteld.

Gebruik van Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar een computer, telefoon of browser worden gedownload wanneer de gebruiker een website bezoekt. Cookies stellen ons in staat websitebezoekers te herkennen en bepaalde informatie op te slaan over hun bezoekvoorkeuren of eerdere transacties.

Gedetailleerde informatie over hoe HotelForex gebruik maakt van cookies is te vinden in het Cookiebeleid op www.hotelforex.com.

Rechten van de Betrokkene

Personen die houder zijn van persoonsgegevens hebben krachtens artikel 11 van de wet bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens. Wat die rechten zijn, wordt hieronder uitgelegd:

 • Om te weten of uw persoonsgegevens worden verwerkt,
 • Om informatie te vragen als wij uw persoonsgegevens verwerken,
 • Om te weten voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt en of ze voor die doeleinden worden gebruikt,
 • Om te weten aan welke derden wij uw persoonsgegevens doorgeven, zowel in binnen- als buitenland, indien van toepassing
 • te verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onvolledig of onjuist zijn verwerkt, en ons te verzoeken derden aan wie wij persoonsgegevens hebben verstrekt, daarvan op de hoogte te stellen,
 • te verzoeken om wissing of vernietiging van uw persoonsgegevens indien de redenen voor de verwerking ervan ophouden te bestaan, ook al hebben wij deze verwerkt in overeenstemming met de wet en de toepasselijke wetgeving, en te verzoeken dat wij de derden aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt, in kennis stellen van eventuele gevallen,
 • bezwaar te maken in situaties waarin een ongunstig resultaat wordt verkregen uit de analyse van uw persoonsgegevens die wij uitsluitend via geautomatiseerde systemen verwerken,
 • om vergoeding van uw schade te vorderen indien u schade lijdt ten gevolge van de onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

In gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, hebt u bovendien het recht om uw uitdrukkelijke toestemming te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen.

Om uw rechten uit te oefenen:

 1. U kunt uw verzoeken aan ons richten via de methoden die worden beschreven in het "Data Subject Request Form" op www.hotelforex.com.
 2. U kunt uw verzoeken schriftelijk richten aan Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, A6 Blok No: 46 D: 18 Ritim Maltepe / Istanbul.
 3. U kunt andere methoden kiezen zoals aangegeven in de kennisgeving van aanvraagprocedures en -beleidslijnen aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

Wanneer u ons uw verzoek betreffende uw rechten toezendt, zullen wij zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen op uw verzoek reageren, afhankelijk van de aard van uw verzoek.

Voor het uitoefenen van uw rechten worden u geen aparte kosten in rekening gebracht. Indien uw transactie echter extra inspanningen vereist, kunnen wij u de kosten aanrekenen tegen het tarief dat door de Gegevensbeschermingsautoriteit is vastgesteld. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen van de extra kosten.

Om te Communiceren

Voor al uw vragen over dit beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Telefoon: +90 212 807 01 76

E-mail: [email protected]

In het Beleid Gebruikte Termen

De in dit beleid gebruikte termen en hun verklaring staan in de onderstaande tabel:

Uitdrukkelijke toestemming: toestemming die gebaseerd is op informatie en uit vrije wil wordt gegeven met betrekking tot een specifiek onderwerp.

Anonimisering / anonimisering: het in geen geval in verband brengen van persoonsgegevens met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, ook niet door koppeling met andere gegevens.

Werknemers: HotelForex werknemers.

Betrokkene / eigenaar van de gegevens: de natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

Vernietiging: Verwijdering, vernietiging of anonimisering van persoonsgegevens.

Wet: wet bescherming persoonsgegevens van 24.3.2016, nr. 6698.

Orgaan: Comité voor de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens: Elk soort informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking van Persoonsgegevens: Het verkrijgen, vastleggen, opslaan, bewaren, wijzigen, omzetten, bekendmaken, overdragen, verwerven, beschikbaar stellen met behulp van niet-geautomatiseerde procedés, wanneer persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd zijn of deel uitmaken van een systeem voor gegevensverzameling Elke actie die met betrekking tot de gegevens wordt ondernomen, zoals rubricering of belemmering van het gebruik.

Verantwoordelijke Voor de Verwerking: natuurlijke persoon of rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt en verantwoordelijk is voor het opzetten en beheren van het systeem voor gegevensverzameling.

Definities die niet in de tabel zijn opgenomen, zijn gebaseerd op de definities in de wet en de secundaire regelgeving.

Meest Gehaggelde regio's